Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
História obce

Vitajte na stránke niznenemecke.weblahko.sk v sekcii História obce

História obce

  Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 110 m.n.m. Zakladateľmi sídliska boli prisťahovalci z Nemecka, pravdepodobne okolo r. 1100. Nepriame správy o dedine sú z r. 1262, priamy doklad pochádza z r. 1302. Od 14. storočia tam bývali aj miestni zemania. V r. 1427 malo sídlisko najmenej 22 obývaných poddanských domov, avšak v r. 1599 len 13 poddanských domov a možno dve kúrie miestnych zemanov. Začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V r. 1715 tam boli 3 poddanské domácnosti. Neskôr začal znovu výrazný vzostup počtu obyvateľov. V r. 828 bolo v obci 29 domov a 240 obyvateľov. V dedine bol kostol, o ktorom je prvý doklad z r. 1452. V druhej polovici 16. storočia v ňom pôsobili evanjelickí kazatelia. Kúria pochádza zo začiatku 19. storočia. V roku 1952 bol postavený kultúrny dom.

Najstarší písomný doklad o obci je z roku 1353. V tomto období bol názov obce " Nemety". Neskôr v roku 1356 sa obec volala "Nemati". Od roku 1405 bol názov obce "Kuzepnempty". Po roku 1927 bol názov obce "Alsow-nempty". Súčasný názov obce sa datuje od roku 1920. Zmeny názvov svedčia o častých zmenách majiteľov a ich národnosti, väčšinou to boli nemci a maďari. Územnosprávne patrila obec do roku 1881 do Užskej župy a neskôr do roku 1960 do okresu Sobrance a Prešovského kraja. Po roku 1960 bola obec začlenená do okresu Michalovce a Východoslovenského kraja. Dodnes pretrváva názov miestnej časti "Hušták".

Podľa zachovalých písomností bola obec založená na zákupnom práve. V roku 1427 mala obec 21 port.V 19. storočí obec a všetku pôdu vlastnili Olcsvayovci a Tomcsanyiovci. Po roku 1918 sa obyvatelia obce zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom. V rokoch 1934-1944 bola obec pričlenená k Maďarsku.

 

Náboženstvo

  Prvá zmienka o miestnom katolíckom farárovi a kostole je z roku 1452. Okolo roku 1589 v ňom pôsobil protestantský kazateľ. Nový rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1969 a bol zasvätený"Návšteve Panny Márie". Kostol slúži veriacim rímsko-katolíckeho a grécko-katolíckeho vierovyznania.Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2001 sa 222 obyvateľov hlási k rímsko-katolíckej cirkvi, 65 obyvateľov k grécko-katolíckej cirkvi a 25 obyvateľov k reformovanej kresťanskej cirkvi. Bez vyznania bolo 11 obyvateľov.

 

Obyvateľstvo

V minulosti podľa výsledkov sčítania obyvateľov mala obec nasledovný počet obyvateľov:

                                                                                                                                              v roku    1880 - 286 obyvateľov

                                                                                                                                                            1886 - 343 obyvateľov

                                                                                                                                                            1890 - 403 obyvateľov

                                                                                                                                                            1991 - 386 obyvateľov

                                                                                                                                                            2001  - 323 obyvateľov

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2001 bolo v obci trvale obývaných 90 domov a neobývaných bolo 28 domov. Priemerný vek obyvateľov obce bol 41 rokov. Aj v našej obci sa prejavuje nepriaznivý demografický vývoj, nakoľko v posledných rokoch je úbytok obyvateľstva vyšší ako prírastok. Väčšina obyvateľov je slovenskej národnosti, ku ktorej sa hlási 317 obyvateľov, k českej národnosti sa hlási 5 obyvateľov a k ukrajinskej 1 obyvateľ.

 

Občianska vybavenosť

V obci je vybudovaný vodovod, na ktorý sú napojené takmer všetky domácnosti. Od roku 2002 je obec splynofikovaná. Zatiaľ je na plyn napojená takmer polovica domácnosti. V  80-tych rokoch bola v obci vybudovaná nová budova Jednoty-SD, v ktorej bola predajňa potravín a a pohostinstvo. V súčasnej dobe je budova opustená a chátra. Potraviny a pohostinské služby zabezpečuje súkromný podnikateľ. Ostatné služby pre občanov v obci nie sú. V minulosti boli v obci aktívní stolári p. Tokár, Šikula, Bodák a obec mala pridruženú výrobu stolárstvo a nákladnú dopravu. Obec je napojená na elektrickú energiu, má verejné osvetlenie, miestny rozhlas, požiarnu zbrojnicu. Zámerom do budúcnosti je vybudovanie kanalizácie, domu smútku, úpravy verejných priestorov, chodníky a zabezpečenie rozvoja podnikateľských aktivít a služieb občanom.

Školstvo

Budova školy bola postavená pôvodne ako rodinné sídlo v roku 1852. Škola bola v tejto budove zriadená v roku 1872. Zriaďovateľom školy bola cirkev. V roku 1874 prešla škola z cirkvi na štát. Vyučovacím jazykom bola slovenčina, pričom sa samostatne vyučoval maďarský jazyk. V období po roku 1918 vyučovali na škole učitelia p. Farkaš, p. Berényi. Do roku 1945 sa vyučovalo v ročníkoch 1-8. Neskôr deti prešli do školy v Jenkovciach. Od roku 1977 chodia deti do základnej školy v Krčave vzdialenej 6 km. Materská škola v obci nie je zriadená. Deti predškolského veku navštevujú materské školy v Jenkovciach a Krčave.

 

Kultúra a šport

V minulosti sa kultúra v obci sústreďovala v domácnostiach. Kultúrny rozvoj nastal po vybudovaní Kultúrneho domu, ktorý bol postavený v roku 1952. V súčasnej dobe v ňom sídli aj Obecný úrad. Kultúrny dom je využívaný občanmi na rôzne akcie, svadby, kary, jubilea, zábavy a diskotéky. Obecný úrad občas podľa možností zabezpečí vystúpenia profesionálnych súborov , zabávačov a detí zo ZŠ v Krčave. V obci je zachovaná knižnica, ktorá sa každoročne doplňala o nové knihy, ale zo strany občanov je malý záujem o knihy.

V oblasti športu bol tak ako na väčšine dedín doménou futbal. V rokoch 1970-1980 bol futbal v obci na výslní. Hrala sa okresná súťaž a celá dedina žila futbalom. Dodnes sa spomína na mužstvo, ktoré dostalo názov "Ajax". Aj napriek snahe v neskoršom období nepodarilo sa v obci nadviazať na toto obdobie a futbal v obci zanikol. Na slávne časy sa však nezabúda a v roku 2001 sa uskutočnil spomienkový zápas bývalých hráčov. Z ostatných možností športového vyžitia je občanom k dispozícii stále futbalové ihrisko, mládež si môža zahrať volejbal a v zimnom období je hokej na provizórnej ľadovej ploche a stolný tenis v Kultúrnom dome.Tradíciou bol Novoročný stolnotenisový turnaj. Okrem toho sa pravidelne organizuje futbalové stretnutie počas Odpustovej slávnosti v obci. Tradične na záver roka obec organizuje novoročný prípitok s ohňostrojom a diskotékou.

  

Zamestnanosť

Väčšina obyvateľstva sa v minulosti zaoberala poľnohospodárstvom a povozníctvom. V minulosti boli v obci aj stolárske dielne. V súčasnej dobe je zamestnanie obyvateľstva rôzne a je odzrkadlením ponuky pracovných príležitosti na trhu práce. Občania pracujú v stavebníctve, priemysle, zdravotníctve, školstve, verejnej správe, doprave. Časť obyvateľstva využíva príležitostné pracovné ponuky doma a v zahraničí. V obci je vysoká nezamestnanosť nakoľko až 40% ekonomicky aktívneho obyvateľstva je nezamestnaná, alebo pracuje len krátkodobo. Na území obce boli v minulosti hlavnými zamestnávateľmi poľnohospodárske drušstvo resp. Štatny majetok a prevádzka Novexu-združenej výroby, ktorí zamestnávali väčšinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Po roku 1990 však títo zamestnávatelia postupne svoju činnosť obmedzili resp. zanikli. Dnes nie je v obci žiadna výrobná prevádzka. Firmy na území obce sú len obchodného zamerania. Občania obce sú nútení dochádzať za prácou do okresného mesta, Michloviec, Košíc, Bratislavy a veľmi často do zahraničia, Česka, Nemecka, Veľkej Británie a USA.

 

Rodáci

Najznámejším rodákom bol RNDr. Ján Michalko, CSc. (1921-1999), významný slovenský botanik. Narodil sa 4. júna 1921. Do základnej školy chodil v rodnej obci. Gymnázium absolvoval v Užhorode a v Michalovciach. V rokoch 1945-1949 vyštudoval PRF UK v Bratislave. Po získaní titulu RNDr. pracoval na katedre botaniky PrF UK v Bratislave. Od roku 1953 pracoval ako vedúci pracovník v SAV. Bol autorom a spoluautorom významných geobotanických publikácií. Bol prezidentom Slovenskej botanickej spoločnosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok