Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Dokumenty

ROZPOČTOVÉ  PRÍJMY                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                           Schválený              Zmeny  v         Plnenie

 Daňové príjmy                                                                  Položka                                                                                                                 rozpočet               rozpočte       k 30.9.2011

  111003          Výnos dane pouk. územnej samospráve 41886 38185 27938
  121001          Daň z pozemkov FO, PO    8771   8771 10896
  121002          Daň zo stavieb FO, PO    2100     2100   1619
  121003          Daň z bytov a nebytových priestorov         40        40           6

                                                                                        S P O L U                                                                                                                   52797                         49096                40459

 

Daňové príjmy za špecifické služby

  133001    Daň za psa                                                      200 200     154   
  133013    Poplatok za komunálny odpad 1200 1200 889
  211003    Dividendy z VVS        0      0      0

                                                                                         SPOLU                                                                                                                           1400                 1400                     1043

  Nedaňové príjmy

 212003                   Z prenajatých budov                                                                                   500            600          284        
212004   Z prenajatých strojov a zariadení                                                                                                     100      0                        8             

                                                                                      SPOLU                                                                                                                            600                600                          292

 

Nedaňové príjmy- iné poplatky a platby

  221004                       Ostatné poplatky- správne                                                                                                                                0                  100                   72            
  223001    Poplatok za Opatrovateľskú službu, rozhlas   690   690  489
  223003    Poplatok za stravné   915   600      0
  242    Úroky z vkladov       4       4      1
  292012    Príjmy z dobropisov       0       0  871

                                                                                       SPOLU                                                                                                                               1609                             1394                  1433

 

Tuzemské bežné granty a transfery

  312001 Dot. z recyklačného fondu                                  44     44        0      
  312001 SODB     0    0   362
  312001  Zo štát. rozpočtu (dot. na VO)     0     0    0
  312001   Zo štát. rozpočtu (dot. na CO)    30    30    5
  312001   Zo štát. rozpočtu (dot. na evid. obyv.)    108   108  108 
  312001   Zo štát. rozpočtu(dot. na aktivač. ESF)    769      0    64
  312001   Zo štát. rozpočtu(dot. na aktivač. SR)    192      0     12

                                                                                    SPOLU                                                                                                                                      1143                  182                      551

 

Kapitálové príjmy                                                                                                                                                                                                              0                    0                               0

Príjmové finančné operácie

   513001   Krátkodobé finančné výpomoci                                   0      0        2250   
   514001    Krátkodobé finančné výpomoci      0    0 8000

                                                                                  SPOLU                                                                                                                                                0                   0                      10250

       Príjmy celkom                                                                                                                              57549      52672       54028   

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky

1.1. Riadenie obce    

  01116  Platy                                                                                                                          21830  17220  13999
  01116   Odmeny       464           0           0
  01116   Poistné do ZP     2240     1720    1526
  01116   Nemocenské poistenie        342        241       195
  01116   Starobné poistenie     3166       2411    2136
  01116   Úrazové poistenie        183       138      128
  01116   Invalidné poistenie        651       517      458
  01116   Poistenie v nezamestnanosti        212       172      152
  01116   Poistenie do rezervného fondu    1040       818      725
  01116   Doplnkové dôchodkové poistenie      717           0      418
  0112   Poplatky banke      170       220      288
  0170   Splácanie úrokov dlhodob..BÚ   1032    1032      2155
  0170   Manipulačné poplatky      740       740     101
  0170   Provízie          0           0         5
  0220   Úrazové poistenie (CO)         30         30         5
  0160   Poštovné,internet, telefón           0           0        10
  0160   Všeobecný materiál           0           0        18
  0160   Reprezentačné           0           0        25
  0160   Odmeny a príspevky           0           0        57
  0160   Odmeny na dohodu           0           0        14

                                                                    SPOLU                                                                                                                                                           32787                25725               22415                                                                                                                                                                  

1.2. Členstvo v združeniach

  01116   Členské príspevky ZMOS, Mikroreg.združ., SRZO                                                                             0             162            179        

                                                                   SPOLU                                                                                                                                                                 0                      162                 179

1.3. Vzdelávanie zamestnancov

  01116  Školenia, kurzy, semináre                                                      110     110       54

                                                                SPOLU                                                                                                                                                               110                      110                       54

2.1. Správa obce

   01116   Cestovné                                                                                        100    100      199
     Elektrická energia, plyn    5500   5500    3649
    Vodné, stočné       150      150         51
    Telefón, poštovné, internet       745      745       483
    Interiérové vybavenie       100   2000     1776
    Výpočtová technika         33        33           0
    Prevádzkové stroje a zariadenia        290      290           0
    Všeobecný materiál        600       600       555
    Knihy, noviny, časopisy        105      105         47
    Softvér        445      445       217
    Palivo ako zdroj energie        160      160       185
    Reprezentačné        350      350       312
    Obec PHM            0      100       108
    Servis, údržba, opravy       271      271       337
    Poistné auto       105      105           0
    Propagácia, reklama          30        30           0
    Všeobecné služby       690      690     1529
    Špeciálne služby       400      400            0
    Poplatky a odvody       150      150          96
    Stravné zamestnancov    2022    1500            0
    Prídel do SF       115       211            0
    Kolky         35         35            0
    Odmena na dohodu      500     1000       290
    Odmena poslancov      500       500       700

                                                        SPOLU                                                                                                                                                             13396                     15470                 10534                                                                                                                                  

2.2. Hospodárska správa, údržba, evid. majetku

  0116   Poistenie majetku                                                 120       230    348

                                                      SPOLU                                                                                                                                                                 120                             230                   348

2.3. Verejné osvetlenie

  0640     Nákup materiálu                                                                    33           33        0       
    Údržba verejného osvetlenia  162  162   0

                                                SPOLU                                                                                                                                                                        195                            195                   0

2.4. Cintorínske služby

  0840   Elektrická energia                                                     0       0       0    
    Interiérové vybavenie      0     0     0
    Dom smútku - materiál      0   200     0
    Dom smútku - PHM      0     48   14

                                                SPOLU                                                                                                                                                                                 0                      248                    14

2.5. Zber odpadu

   0510         Služby spojené s uložením odpadu                                              2550    2550   1924
     Separovaný zber       44       44          0

                                               SPOLU                                                                                                                                                                                      2594                2594               1924

2.6. Opatrovateľská služba

   10202                  Plat opatrovateľskej služby                                                                                                        4967            5512         3835     
     Poistné do ZP      507      551      430
     Nemocenské poistenie        85        77         59
     Starobné poistenie      856       772       602
     Úrazové poistenie        42        44         34
     Invalidné poistenie      135      165         93
     Poistenie v nezamestnanosti        44        55         31
     Poistaenie do RF      250      262      204

                                             SPOLU                                                                                                                                                                                       6886                 7438                5288

2.7. Aktivačná činnosť

   0620                   Pracovné náradie                                                                                                          332          0                 24      
   1161    Pracovný odev, obuv        66     0      79
     Servis, údržba, opravy        66     0      35
     Poistenie aktivačnej činnosti        33     0        7

                                                     SPOLU                                                                                                                                                                               497                                        145

2.8.  Kultúra a šport v obci

   08209     Všeobecný materiál                                                 0        0        0   
   01116   Koncesionárske poplatky     0    0     0
   0830   Reprezentačné  500  500   128

                                                  SPOLU                                                                                                                                                                               500                      500                 128

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY BEŽNÉ                                   SPOLU                                                                                                                                                                                                            

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

   08209              Rekonštrukcia a modernizácia KD                                                                        0                  0           9352

                                                                                        SPOLU                                                                                                                                             0                               0                 9352

 

Výdavkové finančné operácie

   0170    Splátka istiny úveru    0     0    0
     Splácanie úroku dlhového úveru    0     0    0
     Manipulačné poplatky    0     0     0

                                                                                      SPOLU                                                                                                                                                  0                       0                     0

 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY                                        SPOLU                                                                                                                                                    0                        0                   9352

 

VÝDAVKY  CELKOM                                                                                                                                                                                                               57085             52672               50381

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok